Yükseköğretim sistemleri, günün şartlarına göre yeniden  yapılanma sürecine girmişlerdir. Bu süreçte üniversitemizde eğitim-öğretim stratejisini ve önceliklerini ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilir seviyeye çıkarmak için yeni donanım ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Ayrıca; Üniversitemiz son yıllardaki öğrenci artışlarına paralel olarak yeni yapılaşma ve fiziki kapalı alan artışı hızla devam etmekte, buna bağlı olarak da yeni alet cihaz ve eğitim-öğretim araç gerecine ihtiyacı sürekli olarak artış göstermektedir. Üniversitemiz bütün bu ihtiyaçların yanında Dünyanın sayılı turizm merkezlerinden ve GAP Projesinin merkezinde kabul edilen Şanlıurfa da bulunması önemini bir kat daha artırmaktadır.
Üniversitemiz ihtiyaçlarının karşılanmasında harcama birimimize çok büyük sorumluluk ve görev düşmektedir. Başkanlığımız bütün çalışanları ile birlikte sorumluluk bilinci içinde hareket ederek tahsis edilen kaynakları etkin, verimli ve amacına uygun olarak kullanmak ve talep eden birimlere zamanında ve yerinde ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürmektedir.
 
  BAŞKANLIK HAKKINDA
 
Üniversitemiz, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 51. maddesine göre hazırlanan 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre yapılandırılmıştır. Başkanlığımız ilgili kanun ve yönetmeliklerle verilen yetki ve görevler doğrultusunda çalışmaktadır.
 
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
 
Rektörlük,Fakülte,Enstitü,Yüksekokullar ve diğer bağlı birimlerin ihtiyacı olan makine teçhizatla ilgili malzemelerin verilen ödenekler doğrultusunda satınalma işlemlerini yürütmek
 
Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
 
Üniversitemizin genel yönetim, eğitim-öğretim ve destek hizmetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin ihale yoluyla satın alınmasını sağlamak,

Satın alınan malzemelerin Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğüne teslim edilmesini sağlamak,
 
Teslim edilen malzemelerle ilgili tüm evrakın ödemeleri yapılmak üzere Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına verilmesini sağlamak,
 
Harran Üniversitesi Rektörlük ambarına gelen her türlü malzemenin ve demirbaşın muayenelerini yaparak teslim almak ve uygun koşullarda depolanmasını sağlamak,
 
Satın alınan depolanan malzemelerin ve demirbaşın, birimlerden gelen talepler doğrultusunda çıkış ve teslimat işlemlerini yapmak,
 
Harran Üniversitesi birimlerine verilen ve ambarda bulunan malzemelerin ve demirbaşın takip edilmesini sağlamak,
 
Ayniyat malzemeleriyle ilgili olarak Sayıştay’a bilgi verilmesini sağlamak,
 
Başkanlığımız kadrosunda çalışan personel ile ilgili çeşitli evrak dokümanın hazırlanmasını sağlamak,
 
Günlük planlar doğrultusunda Şube Müdürlüğünün çalışanlarını görevlendirmek,
 
Şube Müdürlüğü’nde yeni çalışmaya başlayanlara oryantasyon(işe alıştırma) eğitimi vermek,
 
Hizmet alımları ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve verimli şekilde uygulanmasını sağlamak,
 
Harran Üniversitesinin genel temizliğini yürüten şirket elemanlarının denetim ve kontrolünü yürütmek.
 
Şube Müdürlüğü’nün hizmetlerini ilgilendirilen konuları, tüzükleri ve yönetmelikleri düzenli olarak incelemek,
 
Santral hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 
Harran Üniversitesine ait lojmanların tahsisi ve lojmanlara ilişkin kira,yakıt,elektirk işlemlerini yürütmek,
 
Arşivle ilgili hizmetleri yürütmek.
 
Daire Başkanlığımız arşivindeki arşivlik malzemeyi tasnif etmek.
 
Görev talimatında her ne kadar tasnifli bir şekilde görev dağılımı yapılmışsa da 657 Devlet Memurları Kanununun 8.maddesindeki “Devlet memurlarının iş birliği içinde çalışmaları esastır” hükmüne göre gerektiğinde yardımlaşma ve iş birliği yapılması ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi esastır.
 
Her personel görev alanına giren iş ve işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılması ile mevzuata uygunluğundan doğrudan doğruya sorumlu olup, ayrıca memurlar ve şube müdürleri, daire başkanı ve genel sekretere karşı sorumludur.
 
Birim elemanları birimlerine ilişkin iş ve işlemlerin aksatılmadan, zamanında ve eksiksiz   olarak yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı birimlerinde görev yapan personellerin hasta sevk ve izin işlemlerinde öncelikle şube müdüründen onay almaları gerekmektedir.
 
Birim elemanları mesai saatlerine riayet ederek, izin verilen veya sevke çıkan personelin iş ve işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi sağlanacaktır.
 
Hiçbir şekilde lüzumsuz yere evrak bekletilmeyecek, hizmet vermek için burada bulunduğumuz bilinciyle hareket edilecektir.

ENVANTER TAKİP OTOMASYON SİSTEMİ

 
 

  


  
 

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Yenişehir Kampüsü 63300 ŞANLIURFA
 
Tel:0 414 318 30 24
 
Fax:0 414 318 31 95

E-Posta : hruimi@harran.edu.tr

Fatura Adresi:Harran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Yenişehir Kampüsü 63300 ŞANLIURFA
Vergi Dai:Topçumeydanı  
Vergi No:4580517385